مرور برچسب

نماینده معاونت رفاه وزارت کار

در دومین جلسه کمیته تخصصی مزد هم سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشد.

 ارائه گزارش بُعد خانوار و میزان کالری مصرفی در مورد دومین جلسه کمیته تخصصی مزد اظهار داشت: دومین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار در روز سه‌شنبه 25 بهمن برگزار شد، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است.