مرور برچسب

مشکلات مسکن و شغل

آسیب های اجتماعی تجرد / عوامل کاهش تمایل به ازدواج

بررسی ها در كشور نشان می دهد افزایش سن ازدواج برای مردان، دارای رشد سالانه معادل ۶/۰ درصد و برای زنان ۵/۰ درصد معادل ۶ ماه در سال است، به عبارت دیگر متوسط سن ازدواج مردان در حال حاضر ۷/۲۶ و زنان ۴/۲۲ سال است كه این امر می تواند مشكلات