مرور برچسب

مسائل فقهی

نقش فقهای شیعه در تدوین «فقه خلاف» و «فقه مقارن»

1.کتابخانه های اسلامی پر از نوشته‌هایی است که به «فقه خلاف» و «فقه مقارن» پرداخته‌اند. فقه اهل‌تسنّن، حضور فعّالی را در این عرصه برای خود ثبت کرده است. فقهای امامیّه نیز در ورود به این عرصه علمی نقش داشته‌اند. پرسش، میزان