مرور برچسب

مسئولیت بانوان

زنان در جامعه منتظر چه مسئولیت و وظیفه ای دارند

در واقع باید اعتراف کرد اگر جامعه زنان را از حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی حذف کنیم، چه بسا آن حرکت به نتیجه مطلوب و اهداف مورد نظر دست نیابد. از ابتدای شکل‌گیری آیین مقدس اسلامی شاهد حضور بی‌بدیل ارزشمند زنانی نمونه همچون حضرت خدیجه کبری(سلام