مرور برچسب

مزیت ویژه زن

مزیت ویژه مادری که خداوند در وجود زن نهاده داده است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: زن به تعبیری «ربة البیت» و مربی است و مرد از دامن او به معراج می‌رود. این مزیت را نباید از دست داد. ما زن‌ها باید این سنگر را حفظ کنیم و قدر آن را بدانیم. #خزعلی#معاون#رئیس_جمهور#مادری#همایش