مرور برچسب

مرز پرگهر

ضمانت دولت برای دریافت تسهیلات بانوان سرپرست خانوار

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت و گو با برنامه «مرز پرگهر» رادیو انقلاب از ضمانت دولت برای تسهیلات بانوان سر÷رست خانوار گفت. #تسهیلات#زنان#سرپرست#ضمانت#دولت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان