مرور برچسب

مراکز غیرمجاز زیبایی

پلمب ۲۶۰۰ مرکز غیرمجاز زیبایی طی ۶ ماه اول سال جاری

معاون درمان وزارت بهداشت درباره نظارت وزارت بهداشت بر مراکز غیرمجاز زیبایی گفت: طی 6 ماه اول سال جاری 2600 مرکز غیرمجاز را پلمب کردیم. وزارت بهداشت اجازه صدور مجازات ندارد، ما این مراکز متخلف را به دادسرا و دادگاه، تعزیرات و نظام