مرور برچسب

مراقبت از افراد بدون هویت

مراقبت ۴۷۰۰ مددجوی فاقد هویت و رها شده در مراکز توانبخشی بهزیستی

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور به نگهداری ۱۵ هزار و ۷۰۰ مددجوی فاقد سرپرست موثر و هویت اشاره کرد و گفت: از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ نفر فاقد شناسنامه و شماره ملی هستند که بخشی از آنها رهاشده هستند.