مرور برچسب

مذهب

تحلیل آسیب شناسی دیدگاهها در انقلاب اسلامی ایران

علیت، قانون فراگیر و بنادین حاکم بر نظام هستی است. از آن که، پدیده های اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ علت یابی ظهور و سقوط دولتها و نظامهای سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. #تحلیل#آسیب_سناسی#دیدگاه#انقلاب فرایند ظهور و