مرور برچسب

مدیریت ملی پسماند

موضوع مدیریت پسماند و جدیت دولت سیزدهم در اجرا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری نیمی از جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم، از عزم جدی این دولت در موضوع مدیریت پسماند خبر داد. #سلاجقه#اجرای#مدیریت#پسماند#دولت#سیزدهم به گزارش خبرگزاری افسران، علی سلاجقه