مرور برچسب

مدرسه عصمت و امیر کبیر

مسمومیت دانش آموزان در دو مدرسه شهر ابهر 

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: گزارش هایی در زمینه مشاهده مواردی از مسمومیت در دو مدرسه ابتدایی ابهر دریافت شده است. #زنجان#ابهر#مسمومیت#مدارس یک مورد مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان در دبیرستان دخترانه عصمت ودبیرستان