مرور برچسب

محل غیبت مهدی(عج)

سرداب امام زمان(عج)/ محل غیبت ایشان/ سامرا

آیا این ادعا صحیح است كه امام زمان(عج) در سردابى كه محل غیبت ایشان است، باقى مانده و از آنجا ظهور خواهد كرد؟ #سرداب#امام#زمان#سرداب#مقدس#سامرا#شیعه سرداب مقدس: پیش از بیان پاسخ، ابتدا باید به معرفى سرداب مقدس پرداخت؛ آن گاه درستى