مرور برچسب

مبنای پرداخت عیدی

واریز مستمری بگیران صندوق روستایی اعلام شد

مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از واریز عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد. #واریز#عیدی#مستمری_بگیران#روستایی مصطفی شریعتی مدیرکل تعهدات قانونی صندوق