مرور برچسب

عدم اجرای ساختار ارائه شده

دریافت دفاعیه مقامات مسئول برای استنکاف از اجرای قانون جوانی جمعیت

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ دفاع از36 نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که یا به وظایف خود در رابطه با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده‌اند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کرده‌اند، خبر داد.