مرور برچسب

طرح ضد جمهوری ایران

روش های اجرایی طرح فروپاشی بر ضد جمهوری اسلامی ایران / بررسی

ن برای شناخت بهتر شیوه های عمل نیروهای داخلی برای پیش برد طرح فروپاشی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، به بررسی عمل کرد دو جریان می پردازیم. #طرح_فروپاشی#جمهوری ایران الف) نشریات تازه تأسیس و هم سو با استراتژی نظام سلطه ی جهانی.ب) تشکّل