مرور برچسب

ضرورت معرفت نفس

جایگاه فروتنی و کرامت انسانی در رفتار ارتباطی از دیدگاه اسلام و قرآن

یکی از معیارهای کلیدی اخلاقی بودن رفتارهای انسان رعایت و محترم شمردن اصل «کرامت انسانی» است. براساس این اصل، رفتاری پسندیده است که در آن، اصل کرامت انسانی رعایت شده باشد و حرمتش پایمال نگردد. و نیز رفتاری که در آن کرامت فرد یا گروهی از