مرور برچسب

صندوق تأمین اجتماعی

کاهش سهم پرداختی بیمار برنامه جدید تامین اجتماعی/ واریز عیدی بازنشستگان به زودی

برنامه های تامین اجتماعی در آینده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر توسعه پوشش بیمه‌ای گفت: حدود 30 درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند، ما به دنبال این هستیم که این افراد نیز تحت حمایت تأمین اجتماعی قرار بگیرند.