مرور برچسب

شیعه

پذیرش اصل مهدویت / نجات باوری مهدوی / جهل مردم

آنچه به ماهیت شور انگیز و انقلابی امامت در تشیع می افزاید، اصل مهدویت است. انتظار فرج و امید به رجعت امام غائب، امیدواری شیعه را برای پیروزی نهایی بر ظلم و ستم و به سامان آمدن جهان می رساند و همین پیوند معنادار بین ظهور امام زمان (عجل الله

رجعت آخرالزمانی یک زوج

رجعت در آخرالزمان از باورهای مورد اجماع عالمان شیعه است. درباره زمان دقیق رجعت سه احتمال وجود دارد. قبل از قیام، هم زمان با آغاز قیام یا کمى بعد از قیام حضرت مهدى ارواحناه فداه این اتفاق خواهد افتاد.

روایات مورد استناد شیعه برای اعتقاد به بداء؟

مترین ادله شیعه برای اعتقاد به «بداء»، روایاتی است که از اهل بیت(ع) به آنها رسیده است. در منابع روایی شیعه گروهی از احادیث به چشم می خورند که به بیان اهمیت این موضوع اعتقادی می پردازند و جایگاه برجسته آن را در مباحث معرفت شناسانه