مرور برچسب

سیگار خارجی

بیش از نیمی سیگار مصرفی کشور خارجی است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: ۶۵ درصد از سیگارهای موجود در کشور تولید شرکت های خارجی است. از ۷۱ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، حدود ۳۱ تا ۳۵ میلیارد نخ  را شرکت ژاپن توباکو اینترنشنال تولید می کند، حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار