مرور برچسب

سوداگران مواد مخدر

ترفند مافیای مواد و فروش به جوانان با اسامی جدید

کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گفت: مافیای مواد مخدر با استفاده از اسامی جدید، قصد دارد اجناس خود را به جوانان عرضه کند. #ترفند#مافیای#مواد آزاده اولیایی افزود: یکی از ترفندهایی که مافیای مواد به آن دستاویز می