مرور برچسب

سن امید به زندگی

سن امید به زندگی ایرانیان درحال افزایش است

معاون بهداشت وزارت بهداشت: سن امید به زندگی در زنان و مردان ایرانی افزایش یافته است. امید به زندگی در زنان 78.5 در سال 1401 و در آقایان 76.2 درصد بوده است. به دنبال افزایش کدهای ملی هستیم. دکتر حسین فرشیدی - معاون بهداشت وزارت