مرور برچسب

سنگ روی یخ شدن، ضدانقلاب

سنگ روی یخ شدن ضدانقلاب در خارج کشور

تجمع با تعداد محدود و با نمادهای تجزیه‌طلبی! گروه‌های اپوزیسیون از هفته‌ها پیش برای ایجاد آشوب در داخل کشور و تجمع‌های حمایتی در خارج در حال مانور دادن بودند. اجتماعات خارج کشور در حمایت از اغتشاشات سال گذشته از برلین شروع شد و در