مرور برچسب

ساواک، پهلوی، شکنجه‌گر،زن مبارز

شکنجه زندانیان ساواک به روایت یک زن مبارز

شکنجه های ساواک به روایت یک شاهد زنده ساواک به عنوان بازوی امنیتی رژیم شاه، انواع شکنجه ها را علیه مبارزین علیه حاکمیت وقت اعمال می کردند و هیچ ابایی هم از قتل و کشتار نداشتند. منظر خیر حبیب اللهی یکی از مبارزان آن دوره است که بسیاری