مرور برچسب

زندگی ابدی اخروی

چگونگی زندگی در جهان آخرت

سخن در باب زندگی اخروی انسان بسیار است. #کیفیت#زندگی#آخرت ۱ـ زندگی در عالم دنیا به خاطر وجود ماده همراه با حرکت و تکامل اختیاری است ولی در آخرت اگر چه انسان دارای جسم است ولی حرکت و تکامل به معنی دنیوی را ندارد چرا که جسم اخروی جسمی