مرور برچسب

زندگی آپارتمانی

نا امنی خانه های نوین برای دور ماندن از نگاه نامحرم

برخی خانه ها معماری شان به شکلی است که از همان درب ورودی تمام محوطه اندرونی خانه قابل مشاهده است و هیچ جای امنی برای دور ماندن از نگاه نامحرم در آن نیست. #ساختار#خانه_های#نوین#نا_امنی#منافات#فرهنگی اغلب وقتی سخن از سبک زندگی می