مرور برچسب

زنده شدن مردگان

جایگاه اندیشه رجعت باوری در مسیحیان

« رجعت » از عقاید عمومی و قدیمی است که در ملل مختلف جهان، میان همه اقوام و مذاهب شرق و غرب قبل از اسلام - چه در ادیان آسمانی و چه در ادیان دیگر-  وجود داشته و کم و بیش هنوز وجود دارد، اگر چه در پاره‌ای از مذاهب، تأکید بیشتری روی آن شده

تفاوت بنیادین رجعت با مفاهیم انحرافی تناسخ

رجعت، عینیتِ جلوه های قیامت با بازگشت خوبان خوب و بدان بد به دنیا است، رجعت کنندگان با همان کیفیت زندگی قبلی خود باز می گردند، لذا رجعت شیعی با مفاهیم انحرافی مثل تناسخ تفاوت بنیادین دارد. تفاوت#رجعت#با_تناسخ رجعت رویداد بازگشت