مرور برچسب

زنده بودن همه چیز در آخرت

تبیین چگونگی زندگی اخروی در مقابل زندگی دنیوی

دنیا دار عمل و کِشت و کار و آخرت دار جزا و برداشت محصول می باشد. #مقایسه#زندگی#اخروی#دنیوی ۱ـ زندگی در عالم دنیا به خاطر وجود ماده همراه با حرکت و تکامل اختیاری است ولی در آخرت اگر چه انسان دارای جسم است ولی حرکت و تکامل به معنی