مرور برچسب

زلزله ترکیه، اتحاد جنگی، آذربایجان، ارمنستان

زلزله ترکیه،موجب ناکام ماندن سناریوی اتحاد جنگی آذربایجان و ترکیه در بهار ۱۴۰۲، علیه ایران و…

⭕️ ترکیه و جمهوری آذربایجان آماده شروع یک جنگ گسترده در بهار ۱۴۰۲ علیه ارمنستان و ایران شده بودند که به دلیل زلزله ترکیه به تعویق افتاد دکتر حسین احمدی، مدیر گروه مطالعات سیاست خارجی پژوهشکده تاریخ معاصر ایران: خطر آغاز جنگ تا پیش از