مرور برچسب

ریسک پذیری

واکاوی متحول شدن الگوهای سبک زندگی جوانان در ایران

تصوری که امروزه از جوانان با سلیقه های مدرن و یا فرامدرن و بهره مند از سرمایه اقتصادی و فرهنگی بالا و با تمایلات مصرفی و سوگیری های ارزشی و رفتاری متفاوت از تجربه زیسته عامه جوانان در ذهن داریم، ممکن است با واژه سبک زندگی تداعی شود. با این