مرور برچسب

ریزش قدرت طلبی

بررسی پدیده رویش‌ها و ریزش ها در انقلاب اسلامی

در روند بررسی انقلاب‌های دنیا، یکی از مسائلی که صاحب نظران و اندیشمندان مطالعات انقلاب‌ها را به تأمل وامی دارد، علل و چرایی انشعاب‌ها، فاصله گرفتن‌ها، خیانت‌ها یا دیگر سیاست‌های انحرافی انقلابیون است. #معیار#ریزش#رویش#انقلاب در تمامی