مرور برچسب

رویارویی با مراجع قدرت

مواجهه با تعارضات بین فردی در روابط اجتماعی

گاهی وقت ها تعارضاتی بین افراد صورت میگیرد که ناخودآگاه به ایجاد اضطراب و استرس منجر می شود. در این میان کسانی هستند که دارای کمرویی هستند و این اضطراب، کمرویی آنها را شدت میبخشد. در این مقاله به این بحث میپردازیم که چگونه میتوان در عین