مرور برچسب

روشهای اقناعی و ترغیبی

برخورد قضایی و انتظامی با کسانی که اصرار به هنجارشکنی می کنند

معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: صرفاً با کسانی که اصرار به هنجارشکنی داشته باشند با استفاده از سازوکارهای انتظامی و قضایی اقدام خواهد شد.