مرور برچسب

روشن نبودن انتهای تقدیر

نکاتی پیرامون روایات تعیین وقت ظهور / انتظار فرج دادگستر جهان

1- این نکته در مورد معنای کلمه وقت می باشد ممکن است کسی بگوید منظور از وقت در این احادیث "سال" و یا "روز" می باشد. لذاست که اگر کسی بگوید: این دهه، دهه ی ظهور می باشد گفته ی وی مشمول آن احادیث نمی باشد اما