مرور برچسب

روشن شدن حقیقت

آیا عذر همه در قیامت پذیرفته می شود؟

این گونه نیست که تنها برخی از عذرتراشی ها و توجیهات پوچ و واهی رد شود و موجبات رسوایی شخص گردد؛ بلکه برخی از عذرها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می شود. #پذیرش#عذر#در_قیامت خداوند در آیاتی چند بیان می کند که برخی از عذرها و پوزش ها