مرور برچسب

روابط خانوادگی

عوامل تاثیرگذار بر نشاط اجتماعی / کاهش آسیب های اجتماعی

رسانه ملی، به عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ی کشور می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش نشاط اجتماعی داشته باشد. زمانی که این رسانه فیلم‌ها و برنامه‌های خود را بر پایه‌ی اشاعه‌ی فرهنگ شادی و امید به زندگی قرار دهد، بی‌شک قدمی