مرور برچسب

رهبری رجائی

دیدگاههای شهیدان رجایی و با هنر

شهید باهنر و رسالت وسایل ارتباط جمعی : هر كسی كه خبری می دهد، قضاوت می كند، تحلیل می كند، اول باید رسالت و مسئولیت خود را دربرابر انقلاب احساس كند ، ما نباید آن خفقان ها، نكبت ها و خواری ها را در رژیم گذشته فراموش كنیم.