مرور برچسب

رفع ناامنی زیستگاه یوز

اقدامات حفاظتی برای کاهش مخاطرات یوز در خراسان شمالی

پس از پنج بار مشاهده یوز در خراسان شمالی،حفاظت از زیستگاه یوز به اولویت این استان تبدیل شده است و قرار است با خرید پروانه‌های چرای دام از دامداران، با توزیع علوفه برای آهو که طعمه یوز است شرایط حفاظت از یوز فراهم شود.