مرور برچسب

رفتار مبتنی بر ابراز وجود

پیامدهای سبک رفتاری منفعلانه و رابطه محوری در زندگی

افرادی که سبک منفعلانه دارند رابطه محورند.بخاطر ترس از دست دادن رابطه،هدف را قربانی می کنند،همیشه بله قربان گو هستند،آنها مانند آتش فشانی خاموشند که بالأخره روزی فوران خواهند کرد و آن روز سبک جدید ارتباطی به نام منفعلانه- پرخاشگرانه را