مرور برچسب

رفتارهای غیر کلامی

مهارت خودافشایی در سبک زندگی

بیان بخشی از زندگی خود برای ارتباط با دیگران، مهارتی است که از آن به «افشاگری» نام برده می شود. #خودافشایی#در_ارتباط تقویت کننده های ارتباط را همیشه به همراه داشته باشید. خودافشایی افزون بر گوش دادن، همدلی و پرسش، افشای