مرور برچسب

رعایت نظم دانشگاهی

الزام به پوشیدن مقنعه بخشی از نظم جامعه دانشگاه است

رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: الزام به پوشیدن مقنعه بخشی از نظم است.به طور مثال غربی‌ها در ادارات کراوات می‌زنند، چراکه برای آن‌ها قسمتی از نظم است. من به عنوان رئیس دانشگاه هنر می‌گویم قانون است که دانشجو باید مقنعه بپوشد در غیر این صورت