مرور برچسب

رعایت مبانی اسلام

نقش شهید بهشتی در تدوین و تصویب قانون آزادی مطبوعات

مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند، این عبارت بخشی از ماده بیست و چهارم قانون اساسی است که به عنوان یادگار شهید بهشتی هم محسوب می شود. #نقش#شهید#بهشتی#تصویب#آزادی#مطبوعات گروه خبرگزاری