مرور برچسب

رعایت حقوق فردی و اجتماعی

چیستی عدالت اجتماعی و تاثیرات آن بر روند زندگی افراد جامعه

"امانوئل کانت"، اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی استوار می‌کند و بر آن است که زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها؛ آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود بلکه قوانین