مرور برچسب

رضایت از حکومت

آیا مهدویت با دموکراسی ناسازگار است؟

یکی از آموزه‌های شیعه اعتقاد به اصل مهدویت است که بنابر آن در زمانی- که وقت آن نامشخص است- حضرت مهدی موعود امام دوازدهم ظهور و جهان را پر از عدل نموده و حکومت واحد جهانی تشکیل می‌دهد. #مهدویت#دموکراسی یکی از آموزه‌های شیعه اعتقاد به