مرور برچسب

رشد خدمات

تبیین اقتصادی و نقش عوامل اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

عوامل اقتصادي همچون ساير عوامل در وقوع انقلاب اسلامي نقش مؤثري داشته اند. نگارنده در طول اين مقاله درصدد آزمون اين فرضيه مي باشد که آنچه زمينه هاي اقتصادي سقوط رژيم و پيروزي انقلاب را به وجود آورد. #تبیین#اقتصادی#انقلاب#ایران رشد