مرور برچسب

دیوان عالی کشور

بحث در مورد لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در دیوان عالی کشور

با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی مانند ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است و جرم از جرایم درجه ۴ محسوب می‌گردد، عملاٌ امکان اعمال مقررات ماده ۳۷ قانون