مرور برچسب

دولت هوشمند

پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند

«پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات انتخاب شد. یکی از برنامه های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحقق دولت هوشمند است که طی یک و نیم سال گذشته این پروژه پیشرفت قابل توجهی