مرور برچسب

دلار، صادرات غیرنفتی، بازار ارز

فروش نفت و صادرات غیرنفتی افزایش یافته، اما دلار در بازار غیررسمی روند افزایش دارد! چرا؟

اتفاقات اخیر در بازار ارز ناشی از جو روانی است؛ مدیریت افکار عمومی مهم است دکتر محمد جلیلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی: خیلی از متغیرهای بنیادین مانند فروش نفت و صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده و حتی نهادهای بین المللی مثل