مرور برچسب

دریافت امتیاز شهروندی

دریافت امتیازات شهروندی نخبگان غیر ایرانی در صورت فعالیت در ایران

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بر استفاده از ظرفیت دانشی و تخصصی نخبگان غیرایرانی در کشور تاکید کرد. #میرآبادی#فناوری#فعالیت_نخبگان_خارجی#امتیاز#شهروندی#ایران به نقل از