مرور برچسب

خوش اخلاقی

شاخص های اخلاقی و بایسته های اخلاقی در تعامل با همسایگان در اسلام

زندگی های ماشینی و آپارتمان نشینی موجب شده است کمتر همسایه ای از حال همجوار خود باخبر باشد، چه بسا همسایه دیوار به دیوار ما از فرط فقر و نداری حتی نان شب و یا پول آب و برق و درمان خانواده خود را نداشته باشند. #اصول#مولفه_های#همسایه_داری