مرور برچسب

حوزه مبارزه مواد

آسیب‌شناسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر منتشر شد.

آسیب شناسی تقنینی جمهوری اسلامی کتاب آسیب‌شناسی سیاست تقنینی (قانون گزاردن) جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر به قلم ابوالحسن صفرپور و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد. #آسیب-شناسی_تقنینی#مبارزه-بامواد#ابوالحسن_صفرپور کتاب